TWINNING

Official Twinning Between Munxar-Gozo and Ragalna-Sicily

Last July 2003, an activity was held at the Main Square at Il-Munxar, Gozo on the occasion of the official endorsement of the twinning between Il-Munxar and Ragalna. Prior to this social activity, the Il-Munxar Mayor Mr Joseph Sultana and the Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone inaugurated a new public garden, which was given the name of “Gnien Ragalna”. This was partly sponsored by the Malta Tourism Authority. The distinct guests then laid their way to the Il-Munxar Square assisted and accompanied by traditional marches played by the Ta' Kercem Band “San Girgor”. As an introduction to the evening, the History of Il-Munxar and Ragalna was narrated in Maltese, and Italian. The welcome speech by the Mayor of Il-Munxar, followed.

The artistic part of the evening included musical items performed by the local Il-Munxar choir “Ilhna Smewwija” and another group “Allegro”, who played some other musical tunes. Specifically for this memorable occasion, the choir “Coro Mariele Ventre di Ragusa” was invited to perform some famous children Italian songs selected from past editions of the Zecchino D’Oro Festival. Christian, Gabriella and Alexia sung as solo singers with this Choir.

In the third part of the programme the two mayors signed the contract between their two respective localities. The Italian Mayor Sig. Carone concluded by a commemorative speech. As part of this occasion, a memorial was given to Rev. Frankie Bajada, the Il-Munxar Chaplain. A commemorative thanks-giving speech followed.

After a speech delivered by the Hon. Mrs. Giovanna Debono, some memorials were given to the distinctive guests. The local group “Light Footsteps” gave a symbolic dance performance in honour of this occasion with the name of “Gemellagg”.

The evening ended by the singing of the National Italian Anthem performed by the choir “Coro Mariele Ventre di Ragusa”, followed by the Maltese National Anthem, sung by the local choir “Ilhna Smewwija” of Il-Munxar.

Afterwards an open air dinner was held in the same Square, offering traditional Maltese Cuisine.

 

 

Gurament tal-Fedelta

Ahna s-Sindki,
Avv. Vittorio Carone mil-lokalita’ ta’ Ragalna (provincja ta’ CT Catanja, Italja)
Is-Sur Joseph Sultana mill-lokalita’ ta' Il-Munxar (Gzira ta’ Ghawdex, Malta)
Eletti demokratikament mic-cittadini taghna:


- Zguri li ninterpretaw ix-xewqat tac-cittadini taghna, li maghhom niltaqghu kuljum u li ghalihom ahna responsabbli;

- Naghrfu l-fatt li c-civilta’ Ewropea taf il-bidu taghha fil-komuni tal-Italja tal-passat, li akkwistaw il-liberta’ taghhom u ddefendewha bi prezz ta’ sagrificcji kbar, u li llum is-socjeta’ Europeja ghadha ssofri l-feriti tal-gwerer imdemmija mal-Ewropa kollha, u li gelldu poplu ma’ iehor u li ghadhom jidhru fl-ispirtu nazzjonalistiku u fir-razzizmu;

- Konxji li l-awtoritajiet lokali, ghalkemm izommu l-liberta’ taghhom iridu jaghtu l-kontribut essenzjali taghhom ghall-ghaqda tad-diversi tipi ta’ demokraziji (dawk lokali, nazzjonali u Ewropej) sakemm issir l-ghaqda effettiva ta’ dawn l-entitajiet kollha ghall-izvilupp ekonomiku u socjali;

- Nifhmu li d-dimensjoni Ewropea saret parti essenzjali fil-hajja taghna kemm bhala individwi u kemm bhala socjeta’, u ghalhekk il-komunitajiet lokali jridu jxerrdu l-interess personali taghhom flimkien ma’ inizzjattivi ohra ’l hemm mill-fruntieri biex isiru ghaqdiet godda ma’ gruppi f’pajjizi ohra;

- Nifhmu li t-tkabbir tar-relazzjonijiet u l-hbiberija trid timxi pass mal-impenn li nibnu l-komunita’ Ewropea fuq istituzzjonijiet politici stabbli li jkunu ‘l fuq mill-politika nazzjonali, fuq il-principju tal-ghajnuna reciproka, u fuq il-bzonnijiet ta’ ordni demokratika internazzjonali u mondjali, li jwasslu ghall-vera paci.

Illum sbatax ta’ Lulju 2003, fid-disgha u nofs ta’ filghaxija, fil-Munxar, u fil-prezenza ta’ cittadini miz-zewg lokalitajiet taghna, naghmlu sollennament din il-weghda:

- Li nippromovu u nkabbru r-relazzjonijiet mhux biss bejn l-amministrazzjonijiet lokali, izda wkoll u fuq kollox bejn ir-residenti taghna, bil-ghan li nifhmu aktar lil xulxin. Titkabbar ukoll il-koperazzjoni u l-gharfien tad-destin komuni li jorbotna ma’ xulxin;

- Li nkabbru u nippromovu skambji kulturali, skolastici, ghaqdiet taz-zghazagh, sportivi, turistici, socjali u ekonomici. U b’rizultat ta’ din l-ghajnuna reciproka biex jigu affrontati l-problemi tas-socjeta’ moderna, u b’hekk nizviluppaw is-sens ta’ responsabilita’ u ta’ partecipazzjoni tac-cittadini li jghixu fiz-zewg komunitajiet;

- Li naghqdu l-isforzi taghna ghas-success ta’ dan il-Gemellagg, li ghandu jmexxi l-abitanti taghna lejn il-ghan veru li ghandu jikkaratterizza s-seklu wiehed u ghoxrin:

 

IL-HOLQIEN TAL-ISTATI UNITI TAL-EWROPA

Print Page | Back